• dvsc1234

7 diwrnod Wythnos Gwirfoddolwyr - 7 mlynedd yn gwirfoddoli

Dywedai Helen Wilkinson, Prif Weithredwr DVSC:

Mae stori calonogol Wayne yn ddelfrydol er mwyn cychwyn ar ein dathliadau Wythnos y Gwirfoddolwyr 2019. Bu Wayne yn gwirfoddoli ers dros 7 mlynedd yn Sir Dinbych a’r fro. Bu’n gymeriad allweddol yn DVSC gan gynnig cyngor, hyfforddiant a chefnogaeth gwerthfawr i unigolion a gofalu bod gwerth cymdeithasol aruthrol i DVSC ac ein gwasanaethau.


Roedd Wayne yn DVSC pan bu imi gychwyn yma dros 3 blynedd yn ôl ac roedd sgyrsiau gydag o ar brynhawn Gwener cyn neu ar ôl Drysau Agored yn un o uchafbwyntiau fy wythnos.

Mae Wayne yn berson hwyl, sensitif a charedig a bu’n rhan allweddol o brosiectau Antur i Bawb DVSC. Bu’r prosiectau yn gyfle i ddysgu a datblygu sgiliau ar gyfer pobl oedd angen cyngor a chefnogaeth i godi eu hyder a datblygu sgiliau er mwyn gofalu eu bod yn nes at y farchnad swyddi. Roedd Wayne hefyd yn wirfoddolwr sefydlol ar ran Clwb Drysau Agored DVSC, sef gofod cymunedol, o dan arweiniad gwirfoddolwyr, er mwyn cyfarfod â phobl, datblygu sgiliau a gwella lles unigolion a grwpiau. Mae’r clwb o 1-3yp bob dydd Gwener yng Nghanolfan Naylor Leyland, ein hwb lles i wirfoddolwyr yng nghanol Rhuthun.


Yn dilyn wythnos yng nghanolbarth Cymru yn troedio’r bryniau a mynyddoedd ar ddechrau’r Gwanwyn, bu i Wayne dreulio amser yn adlewyrchu ar ei daith fel gwirfoddolwr. Bu iddo ystyried yr hyn y bu iddo ei ddysgu, yr hyn yr oedd wedi ei elwa a pham ei fod yn teimlo fel yr adeg gorau i gael hoe fach. Ar ôl 7 mlynedd, mae’n cymryd cyfnod sabothol rhag gwirfoddoli er mwyn treulio amser gyda’i bartner a mwynhau penwythnosau hir i ffwrdd. Cyn iddo wneud hynny, fel arfer, bu iddo ymateb yn garedig a chymwynasgar i fy nghais olaf iddo rannu ei uchafbwyntiau wrth wirfoddoli gyda ni.

Darllenwch stori calonogol a diymhongar Wayne isod a beth am ichi roi cynnig ar wirfoddoli hefyd 😊


Y rhesymau y bu imi gychwyn Gwirfoddoli 6 mlynedd yn ôl

Fy enw i ydy Wayne Trestain, fe wnes i ddechrau gwirfoddoli gyda Chymdeithas Tai Clwyd Alyn. Fe wnes i roi’r gorau i weithio ac ar ôl 4 wythnos roeddwn i wedi diflasu a doedd gen i ddim syniad pa ddiwrnod oedd hi. O gwmpas yr adeg yma, bu i rywun ofyn imi helpu eu cydlynydd digidol yn ymweld â thai gofal ychwanegol, gan ddangos i’r preswylwyr pa mor hawdd a diogel ydy defnyddio cyfrifiaduron. Bu inni hefyd ddangos iddyn nhw sut i ddefnyddio’r we. Roedd rhai o’r preswylwyr yn meddwl ei fod yn fwystfil rhyfedd chwedlonol ac roedden nhw wedi’u syfrdannu gyda pha mor rhwydd oedd hi i gysylltu gyda’r we. Roeddwn i’n fodlon helpu a bod yn gynorthwyydd. Ond, un bore, roedd y cydlynydd yn teimlo’n anhwylus ac fe ofynnodd imi am gynnal y wers. Wnes i wrthod i ddechrau. Doeddwn i ddim yn teimlo y buaswn i’n ddigon da. Bu iddi fy nghalonogi a dweud y buaswn i’n medru cynnal y sesiwn yn ddi-drafferth. Ac mi lwyddais i wneud hynny. Roeddwn i wrth fy modd! Fe wnes i ddangos i bobl sut i wneud newidiadau i’w bywydau.


Un Drws yn Cau ond Un arall yn Agor led y pen Fel gyda phopeth arall mewn bywyd, bu i bethau newid, cafodd strwythur y swydd ei addasu a doedd dim angen fy help i bellach. Ond, fel dywedai’r ymadrodd uchod, daeth cyfle arall i’r fei. Bu imi ganfod fy mod yn dda am ddysgu ac yn ei fwynhau’n fawr. Fe ges i alwad ffôn gan DVSC yn Rhuthun. Roedden nhw wedi clywed fy enw ac roedden nhw’n dechrau prosiect Newydd. Bu iddyn nhw ofyn imi am ymuno gyda nhw, wnes i gytuno ac rydw i mor falch fy mod i wedi.


Bu inni gynnal cynllun gyda dwy elfen iddo. Roedd un rhan yn wasanaeth galw mewn o’r stryd yng Nghanolfan y Rhosyn Wen yn y Rhyl. Enw’r gwasanaeth oedd Drysau Agored.

Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio ar y cynllun hwnnw. Roedd yn rhaid ichi fod â meddwl chwim oherwydd buasai pobl yn galw gyda phob math o broblemau. Unwaith roeddech chi’n llwyddo i fynd i’r afael â’u problem, roedd golwg hapusach o lawer yn gorfforol arnyn nhw. Dyna’r rheswm pam y bu imi ddal ati i wirfoddoli.

Bu inni helpu nifer o bobl ond mae rhai sy’n aros yn y cof.

Bu i ferch ifanc alw mewn gyda chyflwr llygaid drwg. Roedd ganddi ei iPad ei hun ond doedd hi’n methu â’i ddefnyddio. Bu imi newid y gosodiadau i’r rhai fyddai’n cynorthwyo pobl gydag anableddau. Fodd bynnag, wnes i sylwi ei bod yn dal yn anfodlon. Wnes i ofyn iddi “beth sydd?”. Dywedodd ei bod yn dal i gael trafferth gweld yr ysgrifen ar ei phorwr oherwydd roedd yn rhy fach. Pan ddangosais iddi sut i ymestyn y sgrîn gyda’i bysedd er mwyn chwyddo’r ysgrifen, bu i’w golwg ar ei wyneb newid ac roedd hi’n wen o glust i glust.

Unwaith, daeth cwpl priod heibio. Roedd angen help arnyn nhw i gofrestru i dderbyn Lwfans Ceisio Gwaith. Roedd y gŵr yn Sbaeneg. Roedd yn dysgu Saesneg ond doedd o ddim yn ddigon da i fedru cofrestru i dderbyn y lwfans. Gofynnodd y wraig am ein help. Yr unig beth oeddwn i’n meddwl buasai’n fuddiol buasai i lunio dogfen Word gyda’r broses cofrestru ar ffurf lluniau gyda sgrîn gipion oddi ar wefan JSA. Bu imi lunio blychau testun gyda’r geiriau yn Saesneg a Sbaeneg er mwyn iddo fedru dilyn y broses cofrestru. Bu i hyn wneud gwahaniaeth sylweddol i’w fywyd.


Dyma ddiben gwirfoddoli. Os ydych chi’n meddu ar sgil neu wybodaeth y gallwch eu rhannu er mwyn gwneud newid i fywyd rhywun, bydd yn gwneud newid i’ch bywyd chithau hefyd.

Elfen arall y prosiect Newydd oedd cydweithio gyda Chanolfannau Swyddi lleol. Bu i’r Canolfannau Swyddi drefnu i 6 person fynychu’r cyrsiau Clic Cyntaf y BBC. Roedd y sesiynau ar fore Llun am 3 wythnos. Roedd y cleientiaid hyn yn bobl a oedd wedi eu cosbi gan y Ganolfan Waith am beidio â chwilio am swyddi’n foddhaol.

Bu i wirfoddolwyr fel minnau gwblhau’r cwrs hyfforddi a bu inni ddysgu holl agweddau gwaith Technoleg Gwybodaeth a fyddai’n helpu pobl wrth chwilio am waith. Bu inni ddangos i bobl sut i wneud unrhyw beth a phopeth o lunio CVs i lunio llythyrau ategol ynghyd â dangos i’r bobl lle ddylid ysgrifennu ar wefan ‘Universal Job Search’ er mwyn dangos eich bod yn ceisio am swyddi. Dyma’r prif reswm y bu pobl yn derbyn cosb oherwydd mae blwch bach ichi ysgrifennu ynddo er mwyn rhoi gwybod i’r ganolfan waith y buoch yn chwilio am swyddi. Yn ystod yr wythnos gyntaf, roedd rhai yn cael trafferth ac rydw i’n meddwl pe bai hawl iddyn nhw wneud hynny, buasen nhw wedi rhoi’r gorau iddi. Fodd bynnag, erbyn y drydedd wythnos roeddech chi’n gweld fod pobl wedi newid eu barn. Roedden nhw’n hyderus, yn medru defnyddio cyfrifiadur ac yn medru chwilio am swyddi yn effeithiol.

DVSC Rhuthun, Drws Arall Yn Agor

Tair blynedd yn ôl, bu i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych ofyn fuaswn i’n fodlon sefydlu Clwb Swyddi yn Rhuthun yn y Ganolfan Naylor Leyland ar Stryd-Y-Ffynnon, Rhuthun. Y dasg oedd trefnu clwb ar brynhawn Gwener i helpu pobl chwilio am swyddi’n iawn, sydd ddim mor hawdd ag mae’n ymddangos. Os nad oedd pobl yn clicio’r holl flychau cywir wrth chwilio, roedd posib ichi dderbyn cosb a allai arwain at golli eich budd-daliadau. Bu inni hefyd helpu gyda hyfforddiant Technoleg Gwybodaeth fel llunio CVs, agor cyfrifon e-bost a dysgu pobl am weithio rhwng tabiau porwyr. Bu nifer o bobl yn agor eu cyfrif chwilio swyddi ar-lein ond er mwyn ceisio am swydd roedd yn rhaid iddyn nhw anfon e-bost, felly roedden nhw’n cau eu tudalen chwilio am swydd er mwyn agor eu cyfrif e-bost. Weithiau roedd yr unigolion yn colli’r wybodaeth roedd ei hangen yn yr e-bost arnyn nhw. I rywun sy’n deall Technoleg Gwybodaeth yn o lew, mae’n swnio’n rhwydd ond i lawer o bobl, bu medru gweithio rhwng tabiau pori newid eu ffordd o chwilio am swyddi. Roedd modd iddyn nhw geisio am fwy o swyddi mewn llai o amser. Bu inni hefyd ddangos i’r unigolion sut i gopïo a phastio. Mae hyn yn sgil defnyddiol dros ben oherwydd eto gall arbed amser i’r cleient gan nad oes yn rhaid iddyn nhw deipio pethau eto ac eto. Roedd gweld rhywun oedd yn cael trafferth gyda Thechnoleg Gwybodaeth yn newid i fod yn hyderus ac yn medru rheoli eu tasgau Technoleg Gwybodaeth bob amser yn anhygoel.

Fedra i gynnig tystiolaeth anecdotaidd o sut y bu inni newid bywydau pobl.


Roedd gennym ni gleientiaid oedd yn gymharol ddi-hyder yn eu bywyd am un rheswm neu’i gilydd felly roedd yn rhaid inni fod yn ofalus a thringar er mwyn eu hannog i ddychwelyd yr wythnos nesaf a’r wythnos ar ôl hynny ac ati. Ond, wrth inni eu hannog, bu iddyn nhw fynd ati i ddysgu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn ceisio am swyddi; i lunio CVs eu hunain ac i dderbyn swydd roedden nhw wedi ceisio amdani yn y pendraw. Roedd hyn bob amser yn dod a balchder imi fy mod i wedi helpu rhyw ffordd neu’i gilydd gan newid eu bywyd er gwell.

Bu i ddau gleient aros yn y cof yn enwedig. Daeth cleient 1 i’n clwb ac roedd yn swil dros ben. Bu iddyn nhw eistedd mewn cornel a dweud ei fod yn well ganddyn nhw wylio. Ond bu iddyn nhw ddychwelyd wythnos ar ôl wythnos ac yn ara’ deg bu inni eu hannog i roi cyfrifiadur arnodd, ac yna bu inni eu dysgu i ddefnyddio’r llygoden. Mae gwefan gwych ar hyfforddiant defnyddio llygoden o’r enw Senior mouse.net http://intouch-2000.net/seniornet/exercises/mousepractice.html. Bydd hyn yn cynnig awgrymiadau sylfaenol ar sut i ddefnyddio’r llygoden i gleientiaid.

Dwy flynedd yn ddiweddarach, bu i’r cleient geisio am swydd. Roedden nhw’n nerfus dros ben. Felly bu inni gynnal cyfweliad ffug yn y clwb er mwyn iddyn nhw fod yn gyfarwydd gyda’r math o gwestiynau byddan nhw’n ei dderbyn yn y cyfweliad. Bu i’r cleient dderbyn y swydd. Maen nhw’n dal yn dychwelyd i’r clwb oherwydd dydy’r gefnogaeth ddim yn dod i ben unwaith y bydd pethau yn iawn. Mae yna bob amser croeso i’r cleientiaid ddychwelyd i Drysau Agored pan maen nhw’n teimlo’r angen i wneud hynny neu pan maen nhw’n dymuno cynnig rhywbeth yn ôl.

Daeth cleient 2 atom ni yn dioddef o broblemau yn ymwneud â hyder. Roedden nhw’n meddu ar ychydig o sgiliau Technoleg Gwybodaeth ond roedden nhw’n ansicr ynghylch oedden nhw’n medru eu cofio. Eto, bu inni fynd ati’n ara’ deg i roi hwb i’w hyder. Mewn amser bu i’r cleient lunio CV a cheisio am swydd debyg i swydd flaenorol. Bu iddyn nhw dderbyn cyfweliad ac yna fe gawson nhw’r swydd.


Y llwyddiannau hynny ydy ein rheswm ni dros wirfoddoli, a rhoi ychydig o’n hamser i geisio helpu pobl a gwneud newid er gwell i’w bywydau. Wrth gynnig eich amser, mae’n bleser gweld pa mor ddiolchgar ydy pobl am ddangos y sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol er mwyn gwneud gwahaniaeth yn eu bywyd nhw eu hunain.


Os ydych chi wedi eich ysbrydoli gan stori Wayne, beth am ichi gymryd rhan ac ymuno gyda #GwirfoddolwyrSirDdinbych ? Neu mae croeso ichi alw draw i Drysau Agored.

8 views0 comments