• dvsc1234

Mrs Eurwen Edwards MBE – Ysbrydoliaeth i #GwirfoddolwyrSirDdinbych


Pan wnes i ymuno gyda CGGSDd gyntaf fel ei Brif Weithredwr newydd ym mis Mai y llynedd, cefais y pleser o gyfarfod Mrs Eurwen Edwards MBE eto.


Roeddwn i eisoes yn adnabod y chwedlonol Mrs Edwards trwy fy ngwaith yng Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’i hymwneud fel un o’r ymddiriedolwyr. Roedd ganddi enw da a oedd yn ei rhagflaenu. Chwaraeodd rôl allweddol yn annog, cefnogi a galluogi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gael y swyddfeydd yn Neuadd y Morfa yn y Rhyl sawl blwyddyn yn ôl. Roedd hi hefyd yn cael ei hadnabod fel eiriolwr cryf dros weithredu trydydd sector lleol dan arweiniad y gymuned, ac yn eiriolwr pwerus dros ogledd Cymru yng Nghaerdydd. Cafodd ei gwaith gwirfoddol ei gydnabod trwy ddyfarnu MBE iddi.


Mrs Edwards ydi un o aelodau Bwrdd CGGSDd sydd wedi gwasanaethu am y cyfnod hiraf, sy’n esbonio ei swydd fel ein Llywydd Anrhydeddus. Cafodd ei phenodi’n ymddiriedolwyr yr elusen yn wreiddiol ar 28 Tachwedd 199 gan ymddeol ar 31 Mawrth 2017, yn 97 oed, ar ôl mwy na dau ddegawd o wasanaeth i CGGSDd.


Mae hi’n ysbrydoliaeth go iawn i #GwirfoddolwyrSirDdinbych – yn ddoeth ac aeddfed, ac eto’n ifanc o galon gyda natur chwareus.


Nid yw cyfraniad gwirfoddol Mrs Edwards i gymdeithas yn gorffen gyda CGGSDd. Mae hi’n rhan annatod o sector gwirfoddol gogledd Cymru. Bu’n Llywydd Cymdeithas Tai Pennaf, ac yn ymddiriedolwr, gan ymddeol o’r swyddi hyn yn gymharol ddiweddar. Cynorthwyodd i sefydlu’r Ganolfan Merched yn y Rhyl hefyd.


Pan ofynnwyd i Damon, ein Gweinyddydd Aelodaeth a Chymorth Busnes, gael sgwrs gyda Mrs Edwards yn ddiweddar i gael mwy o’i stori gwirfoddoli fel rhan o’r gwaith ymchwil ar gyfer yr erthygl hon, gofynnodd iddi beth oedd ei phrif ysbrydoliaeth i wirfoddoli.


Roedd ei sylwadau’n agoriad llygad. Dywedodd wrth Damon mai ei phrif ysbrydoliaeth oedd helpu’r anabl a’r rhai angen help llaw; pobl oedd yn cael bywyd yn heriol.


Yr hyn yr hoffwn i ei ychwanegu, ar sail fy mhrofiad i o weithio gyda hi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ydi ei bod hi’n angerddol dros yr henoed, mynd i’r afael ag unigrwydd ac arunigedd cymdeithasol ac mae hi’r un mor angerddol am y rôl y gall y sector ei gyflawni wrth ymdrin â’r materion hyn gan weithio mewn partneriaeth gyda’n partneriaid cyhoeddus, a’u herio weithiau. Mae hi’n eiriolwr cryf dros y Gymraeg a diwylliant Cymru, gan ei gwneud yn ddynes o flaen ei hamser, yn ogystal ag o’i chyfnod.


Bu Mrs Edwards yn aelod ymroddgar o Fwrdd CGGSDd ac yn hyrwyddwr rôl y sefydliad fel corff aelodaeth a’r sefydliad seilwaith lleol ar gyfer gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned a’r trydydd sector yn Sir Ddinbych. Wedi’r cyfan, mae hi wedi cyfrannu dros ddau ddegawd o wasanaeth i’r sefydliad. Chwaraeodd ran allweddol fel aelod o’r Bwrdd ac fel ein Llywydd, a bydd colled mawr ar ei hôl gan aelodau’r Bwrdd a’r tîm.


Gobeithiaf fod ei stori yn ysbrydoliaeth i holl #GwirfoddolwyrSirDdinbych ac #Ymddiriedolwyr Sir Ddinbych. Mae hi’n esiampl rhagorol o sut mae gwirfoddoli yn cyfoethogi lles unigolion a chymunedau.

1 view0 comments