• dvsc1234

Proffil Geraint Roberts – Ysbrydoliaeth i Ymddiriedolwyr a #GwirfoddolwyrSirDdinbych

Yn rhugl yn y Gymraeg, roedd Geraint yn eiriolwr brwd dros yr iaith a’r diwylliant Cymreig. Roedd yn hyrwyddwr diffuant ein diwylliant dwyieithog ar Fwrdd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, ac roedd yn ‘ffrind beirniadol’ pwysig ar y mater allweddol hwn. Roedd ei benderfyniad i ymddeol yn y Cyfarfod Blynyddol yn Ionawr 2017 ar ôl dros ugain mlynedd o wasanaeth yn ddealladwy. Bu Geraint yn allweddol a hynod gefnogol fel aelod o’r Bwrdd a bydd y Bwrdd a minnau’n gweld colled mawr ar ei ôl, fel y nodwyd gan Hilary, Cadeirydd Bwrdd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, yn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Ionawr.


Nid oedd cyfraniad Geraint i Sir Ddinbych fel gwirfoddolwr wedi’i gyfyngu i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn unig. Bu’n ymwneud â’r sector gwirfoddol ers dychwelyd i ogledd Cymru yn 1989 ar ôl treulio mwy na 30 mlynedd yn Llundain, fel rheolwr yn y diwydiant cig i ddechrau ac yna fel Gwas Sifil. Cafodd ei ethol yn aelod o Gyngor Dosbarth Glyndwr, a bu’n cadeirio’r Pwyllgor Cynllunio am un cyfnod, ac yn ddiweddarach bu’n aelod o Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych. Dechreuodd ei gysylltiad gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych gyda dosbarthu arian Llywodraeth Cymru i gylchoedd meithrin/plant dan 5 oed ac roedd yn gyfrannwr brwd i bwyllgor Cyngor ar Bopeth De Sir Ddinbych nes cyfuno de a gogledd y sir.


Bu Geraint yn Flaenor ac Ymddiriedolwr Capel y Tabernacl yn Stryd y Ffynnon, Rhuthun, ers 2001 a bu’n cynrychioli’r henaduriaeth ar Bwyllgor Eglwys a Chymdeithas Gogledd Cymru Presbyteriaid Cymru.


Tybed faint o oriau gwirfoddol a gyfrannodd ers 1989?


Rwy’n gobeithio bod stori Geraint, fel un Mrs Edwards, sydd wedi ymddeol o Fwrdd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn ddiweddar hefyd, yn ysbrydoliaeth i holl #GwirfoddolwyrSirDdinbych ac #YmddiriedolwyrSirDdinbych. Rwy’n gobeithio y bydd yn annog cenhedlaeth newydd o ddarpar ymddiriedolwyr i wneud cyfraniad.

0 views0 comments